Dimensies en indicatoren


DimensieIndicator
Woningenaandeel woningen voor 1900
aandeel woningen tussen 1900-1920
aandeel woningen tussen 1920-1945
aandeel woningen tussen 1945-1960
aandeel woningen tussen 1961-1971
aandeel woningen tussen 1971-1980
aandeel woningen tussen 1991-2000
aandeel woningen na 2000
historische woningen
dominantie vooroorlogs
dominantie vroeg naoorlogs
dominantie laat naoorlogs
dominantie recent bebouwing
aandeel eengezins rijwoningen
grote vrijstaande woningen en tweekappers
middelgrote vrijstaande woningen en tweekappers
kleine vrijstaande woningen en tweekappers
dominatie vooroorlogs eengezins
aandeel kleine eengezinswoningen voor 1900
aandeel kleine vooroorlogse eengezinswoningen
aandeel kleine eengezinswoningen 1900-1945
aandeel kleine eengezinswoningen 1970-1990
aandeel kleine meergezinswoningen na 1970
aandeel eengezins sociale huur
aandeel eengezins koop
aandeel meergezins koop
Bewonersaandeel westerse allochtonen
aandeel Moe-landers
aandeel niet-westerse allochtonen
aandeel Marokkanen
aandeel Surinamers
aandeel Turken
aandeel overige niet-westerse allochtonen
eenoudergezinnen
gezinnen met kinderen
gezinnen zonder kinderen
aandeel arbeidsongeschikten
aandeel bijstandsgerechtigden
ouderen
ontwikkeling huishoudens
ontwikkeling 15-24 jarigen
mutatiegraad
Voorzieningenafstand tot station
afstand tot overstapstation
afstand tot oprit snelweg
aantal huisartsen binnen 3 km
afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis
aantal bassischolen binnen 1km
onderwijs en gezondheid (samengestelde index)
aantal café's binnen 1 km
café's en cafetaria's (samengestelde index)
aantal restaurants binnen 1 km
aantal winkels dagelijkse boodschappen binnen 1 km
horeca en winkels (samengestelde index)
kleinere winkels
afstand tot dichtsbijzijnde pinautomaat
bibliotheek binnen 2km (dummy)
aantal podia binnen 10 km
(terrein voor) sociaal-culturele voorzieningen
(terrein voor) dagrecreatieve voorzieningen
stedelijke voorzieningen (niet-stedelijk gebied)
stedelijke voorzieningen (stedelijk gebied)
aandeel leegstaande winkels
(toename) afstand tot dichtstbijzijnde zwembad
supermarkt verdwenen
Veiligheidoverlast (samengestelde index)
ordeverstoringen
vernielingen
geweldsmisdrijven
berovingen
inbraken
Fysieke omgevingaandeel rijksmonumenten
aandeel gebouwen met industriefunctie
aandeel gebouwen met bijeenkomstfunctie
dichtheid
ligging aan woonterrein
nabijheid bossen
aandeel groen
ligging aan park of plantsoen
ligging aan agrarisch terrein
ligging aan bos
"ligging aan open droog natuurlijk terrein"
ligging aan IJsselmeer/ Markermeer
ligging aan recreatief binnenwater
ligging aan (overig) binnenwater
ligging aan Noordzeekust
nabijheid Noordzee
water in de wijk
hoogspanningsmasten
windturbines
geluidsbelasting
afstand tot hoofdwegennet
afstand tot snelweg
aantal treinen (stedelijk gebied)
ligging aan spoor
ligging aan wegen
nabijheid traject chloortrein
industrie in de buurt
overstromingsrisico
aardbevingsrisico