Over de Leefbaarometer

De Leefbaarometer geeft online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt. Hiermee biedt de Leefbaarometer de mogelijkheid om adequaat te reageren bij eventuele negatieve ontwikkelingen.

De Leefbaarometer kan gebruikt worden bij beleidsvoorbereiding: daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om probleemsignalering en het stellen van een eerste wijkdiagnose. Ook kan het instrument gebruikt worden voor monitoring, evaluaties en verdiepend onderzoek. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruikt de Leefbaarometer onder andere voor de monitoring van de leefbaarheidsontwikkelingen in Nederland en het informeren van de Tweede Kamer over deze ontwikkelingen. Daarmee komt het ministerie tegemoet aan de wens van de Kamer om tweejaarlijks over de stand van zaken met de betrekking tot de leefbaarheid te worden geïnformeerd. De Leefbaarometer wordt ook gebruikt bij de onderbouwing en beoordeling van de gebiedsaanvraag om de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek te mogen toepassen.

Aan de Leefbaarometer wordt veel aandacht besteed. Heeft u toch opmerkingen of vragen, stuur die dan naar postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.

Disclaimer

Te weinig inwoners
In de (ontwikkelings-)kaarten van buurten, wijken en 4-positie-postcodegebieden zijn soms grote gebieden te zien met een opvallend hoge of lage (ontwikkelings-)score. Dit zijn vaak gebieden, zoals bedrijfsterreinen, met erg weinig inwoners, die beter niet afzonderlijk kunnen worden weergegeven.
Aardbevings-risico
De Leefbaarometermeting van 2014, 2016 en 2018 kan een te positief beeld van de leefbaarheid in het aardbevingsgebied in Groningen schetsen. Het Leefbaarometermodel is gebaseerd op data uit 2012: ten tijde van modelontwikkeling was WoON 2012 de meest recente databron met relevante informatie over leefbaarheidsoordelen. Sinds de grote aardbeving in Huizinge van augustus 2012 is de ervaren leefbaarheid in het gebied evenwel fors afgenomen. Aardbevingsrisico is wel een van de indicatoren in de Leefbaarometer (afkomstig uit de zogenoemde Risicokaart), maar heeft door de modelschatting op 2012 data een te laag gewicht. Uit de analyse van de Leefbaarometer 2016 bleek al dat de leefbaarheid in de krimpregio Eemsdelta onder druk staat, maar dat niet goed te onderscheiden is of dit als gevolg van bevolkingsdaling is of dat dit komt door de aardbevingsproblematiek. Om deze redenen is er in het analyserapport 2018 voor gekozen om bij de analyse van de ontwikkeling van de Leefbaarometerscore in de krimpregio’s de regio Eemsdelta uit te sluiten. Bij de volgende onderhoudsronde van de Leefbaarometer zal de indicator voor aardbevingsrisico worden gebaseerd op de KNMI-registratie van feitelijk plaatsgevonden aardbevingen.

Publicaties en bestanden downloaden

Alle rapporten en publicaties die BZK heeft laten opstellen in verband met de Leefbaarometer zijn gratis beschikbaar voor download. Publicaties kunt u als pdf-bestand downloaden. Voor het openen van een pdf-bestand heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis en u kunt het downloaden vanaf www.adobe.com.

Daarnaast zijn de kaarten en leefbaarheidsscores van de Leefbaarometer beschikbaar als open data. Zie hiervoor de pagina over Open data.

Colofon

De Leefbaarometer is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door een samenwerkingsverband van RIGO Research & Advies (Amsterdam), Atlas voor Gemeenten (Utrecht) , In Fact (Amsterdam) en OTB (Delft).

Ontwerp en realisatie van de website en de apps: 2CoolMonkeys (Utrecht) in samenwerking met Geodan (Amsterdam), op basis van de Rijkshuisstijl en het ontwerp van de mobiele website van de Leefbaarometer 1.0 van Betawerk (Heerlen).

In de voorbereiding van de Leefbaarometer 2.0 is met 45 leefbaarheidsdeskundigen uit wetenschap en praktijk van gedachten gewisseld over de wijze waarop de leefbaarheid in de Leefbaarometer 1.0 wordt gemeten, en zijn mogelijke en wenselijke aanpassingen verkend.

De ontwikkeling van de Leefbaarometer 2.0 is begeleid door een commissie met naast medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de volgende externe deskundigen:

  • Wim van der Zanden, Gemeente Rotterdam
  • Thijs van der Steeg, Gemeente Almere
  • Marian Huisman, Gemeente Almere
  • Janine Meesters, Gemeente 's-Hertogenbosch
  • Harry ten Caten, Gemeente Eindhoven / VSO Vereniging voor Statistiek en Onderzoek
  • Huub Hanssen, Provincie Groningen
  • Jacqueline Gommans, Gemeente Dordrecht

Opmerkingen

Heeft u opmerkingen of vragen over deze website? Stuur een mail naar: postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.

Leefbaarometer.